Pro­mo­Land je mar­ke­tingová agen­túra s boha­tými
skúse­nosťami zameraná na event manage­ment, celkom
oddaná dosa­ho­vaniu stra­te­gic­kých cieľov našich kli­entov
vytváraním kre­a­tív­nych a efek­tív­nych eventov a iných produkcii.

Agentúra Pro­mo­Land je uzná­vana nielen ako odbor­ník na rea­li­záciu rôz­nych typov eventov, ale tiež pre svoju tvo­ri­vosť, pri­da­nú
hod­notu, oduševnenie pre vec a pre-klientský prí­stup.
My iba nedo­dá­vame, my dávame ďaleko viac.
Neu­stále. Preto ráno vstávame.


otvore­nosť
zveda­vosť
sú­čin­nosť
prie­kop­níc­tvo
entuziasmus
prime event management
home